Opieka wytchnieniowa dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

PSONI włącz . Opublikowano w OPIEKA WYTCHNIENIOWA

W roku 2024 PSONI Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem realizacji zadania jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą z niepełnosprawnością w czasie i w takim zakresie w jakim jest to celowe i niezbędne.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej mogą polegać na :
- Poprawie funkcjonowania w życiu społecznym członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością
- Odciążenie od codziennych obowiązków
- Umożliwienie odpoczynku i rekreacji
- Poprawa kondycji psychofizycznej i zdrowotnej

W godzinach realizacji usług opieki wytchnienionej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze lub inne usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
*orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
*orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową może być osoba wskazana przez opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową nie może być:
- opiekun prawny,
- osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu,

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
- Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024
- Klauzura informacyjna RODO MRiPS
- Klauzura informacyjna RODO PSONI


Komplet dokumentów należy złożyć w:

PSONI Koło w Tarnowie

ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów

tel. 14 626-84-89

Biuro czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00

Do pobrania

 • Karta zgłoszenia
  (Karta zgłoszenia)
 • Klauzula informacyjna RODO-PSONI Tarnów
  (Klauzula informacyjna RODO-PSONI Tarnów)
 • Klauzula RODO-MRiPS.
  (Klauzula RODO-MRiPS.)
 • OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

  PSONI włącz . Opublikowano w OPIEKA WYTCHNIENIOWA

  W roku 2023 PSONI Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  Celem realizacji zadania jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą z niepełnosprawnością w czasie i w takim zakresie w jakim jest to celowe i niezbędne.

  Świadczenie usług opieki wytchnieniowej mogą polegać na :
  - Poprawie funkcjonowania w życiu społecznym członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością
  - Odciążenie od codziennych obowiązków
  - Umożliwienie odpoczynku i rekreacji
  - Poprawa kondycji psychofizycznej i zdrowotnej

  W godzinach realizacji usług opieki wytchnienionej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze lub inne usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

  Ze wsparcia mogą korzystać:
  - Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednio opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową może być osoba wskazana przez opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że spełnia przynajmniej jeden z wymogów:
  - posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  - posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

  Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową nie może być:
  - opiekun prawny,
  - osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu,

  Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
  - Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”- edycja 2023
  - Oświadczenie uczestnika programu
  - Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
  - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM
  - Klauzura informacyjna MRiPS zał.
  - Podpisanych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych RODO


  Komplet dokumentów należy złożyć w:

  PSONI Koło w Tarnowie

  ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów

  tel. 14 626-84-89

  Biuro czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00

  Do pobrania

  Fundusz Solidarnościowy

  Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random