Przedszkole „Kolorowy Zakątek” - PSONI - Koło w Tarnowie

Przedszkole Terapeutyczne „Kolorowy Zakątek”

Koncepcja Pracy Przedszkola Terapeutycznego „Kolorowy Zakątek”

włącz . Opublikowano w Przedszkole Kolorowy Zakątek.

Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Kolorowy Zakątek”

Opracowując niniejszą Koncepcję Pracy Przedszkola „Kolorowy Zakątek” kierowano się ideą kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy niesionej dzieciom, z uwzględnieniem potrzeb rodziców, opiekunów i środowiska.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest ich wszechstronny rozwój: intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez terapeutów: pedagoga, logopedę, psychologa, rehabilitanta, terapeutę Integracji Sensorycznej a także w muzykoterapii i dogoterapii i in. Placówka wspiera także działania wychowawcze rodziców.

Koncepcję opracowano na lata 2015 – 2018.


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze ),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)

Naszą misją jest:

dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,


Wizja przedszkola:

Przedszkole działa na rzecz wyrównywania szans dzieci z niepełnosprawnością, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców.


Ogólne cele koncepcji pracy przedszkola:

 • Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój: intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
 • Dzieci uczestniczą w specjalistycznych formach terapii i rehabilitacji.
 • Nauczyciele i terapeuci współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych i terapeutycznych.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, dostosowuje swoje działania do jego realnych potrzeb.
 • Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole respektuje zasady wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji.

Kierunki realizacji koncepcji pracy przedszkola:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z wykorzystaniem metod dobranych indywidualnie do każdego z uczniów, zapewnia specjalistyczne środki edukacyjne, materiały do terapii oraz sprzęt rehabilitacyjny.

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, doskonalenie kompetencji komunikowania się (werbalnej/pozawerbalnej). Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej. Do najistotniejszych działań przedszkola należą: prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

W przedszkolu działa system ewaluacji rozwoju dziecka ukierunkowany na monitorowanie postępów i osiągnięć rozwojowych.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmuje m.in. terapię przez zabawę, metody wspierające rozwój mowy, wyobraźni, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, biblioterapię, logorytmikę, relaksację.

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego:

Nasze Przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny. Nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Zespół tworzy wysoko wykwalifikowana kadra. Terapeuci i nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizują pojawiające się bieżące sytuacje terapeutyczne.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.

W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciel:

 • systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych,
 • informują rodziców o przebiegu procesu terapeutycznego i rehabilitacyjnego, przekazują ustny instruktaż do pracy z dzieckiem w warunkach domowych,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie,
 • z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno -pedagogicznej. Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami.

Realizacja zadań ma następujące formy"

 • zebrania ogólne,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • organizacja dni otwartych i zajęć dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, wycieczek itp.

Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są koordynowane.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi i narodowymi.

Nasze tradycje to m.in.:

 • mikołajki,
 • bal karnawałowy,
 • Dzień.

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i pedagogiki specjalnej, a także m.in. specjalistę w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedę, psychologa, terapeutę IS. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań, powoływany jest zespół zadaniowy: ewaluacji wewnętrznej. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne i środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Przedszkole sprzyja obserwacjom i doświadczaniu nowych wrażeń – m.in. spacery, wycieczki.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej.

Priorytety na lata 2015/2016-2017/2018:

 • aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 • budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań,
 • stworzenie Kodeksu Etyki Pracownika Przedszkola Kolorowy Zakątek,
 • inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia twórczego stylu pracy, poszerzenie jej kompetencji,
 • promocja zdrowia i świadomości zdrowego trybu życia,
 • zmiana budynku Przedszkola i tytułu jego użytkowania (z wynajmu od prywatnego właściciela na dzierżawę od Gminy Miasta Tarnowa).

Opracowanie: Ewelina Kosińska przy współpracy z rodzicami i nauczycielami Przedszkola

Tags: przedszkole dzieci Kolorowy Zakątek

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random