Aktualności - PSONI - Koło w Tarnowie

Walne Zebranie Sprawozdawcze

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W dniu 24.05.2024 r. w siedzibie PSONI w Tarnowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podsumowujące działalność Koła za rok 2023.

Przewodniczący Zarządu Koła, Pan Jan Szopa przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Ewelina Michalik sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej.

W wyniku dyskusji, sprawozdania oraz plan pracy Koła na kolejny 2024 rok przyjęte zostały jednogłośnie, co świadczy o właściwie nakreślanych i realizowanych kierunkach oraz obszarach działalności Koła.

Nastąpiło zamknięcie obrad i zaproszenie wszystkich do poczęstunku i wspólnych rozmów. Władzom Koła życzymy sukcesów i wytrwałości w społecznej służbie na rzecz i dla dobra innych oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym w kolejnym roku.


Bieg – Biegnij z PSONI w DobroDzień’24

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności


Zapraszamy do wzięcia udziału w Biegu inaugurujący coroczne wydarzenie „DobroDień’24” oraz 50-o lecie działalności PSONI – Koło w Tarnowie. Celem biegu jest Integracja osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością, pokonywanie słabości i ograniczeń oraz budowanie i wzmacnianie więzi międzyludzkich.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 1020 czerwca 2024 roku.

Poniżej znajdują się również dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed wypełniem formularza zgłoszeniowego, tj:

- Regulamin Biegu,
- Klauzula RODO,
- Oświadczenia

Zawodnicy przed rozpoczęciem biegu będą proszeni o podpisanie Oświadczeń i Klauzuli RODO w formie papierowej dostępnych u Organizatora Biegu.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWTY


Do pobrania

 • Regulamin Biegu
  (Regulamin Biegu)
 • Klauzula informacyjna RODO
  (Klauzula informacyjna RODO)
 • Oświadczenia
  (Oświadczenia)


 • "Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

  PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

  W roku 2024 PSONI Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  Celem realizacji zadania jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą z niepełnosprawnością w czasie i w takim zakresie w jakim jest to celowe i niezbędne.

  Świadczenie usług opieki wytchnieniowej mogą polegać na :
  - Poprawie funkcjonowania w życiu społecznym członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością
  - Odciążenie od codziennych obowiązków
  - Umożliwienie odpoczynku i rekreacji
  - Poprawa kondycji psychofizycznej i zdrowotnej

  W godzinach realizacji usług opieki wytchnienionej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze lub inne usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

  Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  - dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  - osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  *orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  *orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

  – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

  Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową może być osoba wskazana przez opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

  Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową nie może być:
  - opiekun prawny,
  - osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu,

  Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
  - Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024
  - Klauzura informacyjna RODO MRiPS
  - Klauzura informacyjna RODO PSONI


  Komplet dokumentów należy złożyć w:

  PSONI Koło w Tarnowie

  ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów

  tel. 14 626-84-89

  Biuro czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00

  Do pobrania

 • Karta zgłoszenia
  (Karta zgłoszenia)
 • Klauzula informacyjna RODO-PSONI Tarnów
  (Klauzula informacyjna RODO-PSONI Tarnów)
 • Klauzula RODO-MRiPS.
  (Klauzula RODO-MRiPS.)
 • Zabawa karnawałowa - Aktywny senior z PSONI

  PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

  Dnia 28 stycznia 2024r. została zorganizowana integracyjna zabawa karnawałowa dla seniorów – beneficjentów projektu oraz osób z niepełnosprawnościami. Zabawa prowadzona przez wodzireja była okazją do wspólnego świętowania oraz stworzyła możliwość poznania się i spędzenia wspólnie czasu podczas dobrej zabawy. Uroczystość przyczyniła się do integracji seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz była okazją do przełamywania barier i zachętą seniorów do wolontariatu.

  Województwo Małopolskie Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

  Program ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

  PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Celem realizacji zadania jest ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania praw do niezależnego życia. Wsparcie skierowane jest do mieszkańców miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego.

  Usługi asystencji osobistej polegać będą na wspieraniu osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  - wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
  - wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych w rodzinie
  - wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania
  - wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

  Szczegółowy zakres usług, ustalany będzie odrębnie dla każdego uczestnika, przy zachowaniu zasad: indywidualizacji, współdziałania dziecka/opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej niepełnosprawnej i asystenta, poszanowania godności i swobody wyboru, samostanowienia i poufności.
  W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone (w tych samych godzinach) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej (a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej). Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

  Ze wsparcia mogą korzystać:
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  Asystentem może być osoby:
  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
  • osoby wskazane przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem Programu.

  Za członków rodziny na potrzeby Programu uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
  W pierwszej kolejności asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16-ego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności dodatkowo wymagane będą dokumenty:
  • Zaświadczenie o niekaralności,
  • Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

  Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
  • Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych - edycja 2024
  • Kserokopii ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub traktowanego na równi z ww. lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
  • Podpisanej Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024
  • Podpisanej klauzuli RODO PSONI Koło w Tarnowie
  • Pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – w przypadku osób do 16 roku życia

  Komplet dokumentów należy złożyć w:
  PSONI Koło w Tarnowie
  ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów
  Tel. 14 626-84-89
  Dokumenty przyjmowane będą w dniach od 25 do 31 stycznia 2024 roku
  w godz. 8:00 – 14:00

  Do pobrania

  Z żalem zawiadamiamy...

  PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

  Dnia 01.01.2024 po ciężkiej chorobie odeszła od nas Alicja Bilińska, wieloletnia przyjaciółka i pracownica PSONI - Koło w Tarnowie. Byłaś wyjątkowa i na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Łączymy się w żalu z rodziną. Przyjmijcie nasze wyrazy współczucia.

  Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random