Program ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

PSONI włącz . Opublikowano w ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem realizacji zadania jest ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania praw do niezależnego życia. Wsparcie skierowane jest do mieszkańców miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego.

Usługi asystencji osobistej polegać będą na wspieraniu osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

- wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
- wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych w rodzinie
- wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania
- wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Szczegółowy zakres usług, ustalany będzie odrębnie dla każdego uczestnika, przy zachowaniu zasad: indywidualizacji, współdziałania dziecka/opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej niepełnosprawnej i asystenta, poszanowania godności i swobody wyboru, samostanowienia i poufności.
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone (w tych samych godzinach) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej (a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej). Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Ze wsparcia mogą korzystać:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
• osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
Asystentem może być osoby:
• posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
• posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
• osoby wskazane przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem Programu.

Za członków rodziny na potrzeby Programu uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
W pierwszej kolejności asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16-ego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności dodatkowo wymagane będą dokumenty:
• Zaświadczenie o niekaralności,
• Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
• Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych - edycja 2024
• Kserokopii ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub traktowanego na równi z ww. lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
• Podpisanej Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024
• Podpisanej klauzuli RODO PSONI Koło w Tarnowie
• Pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – w przypadku osób do 16 roku życia

Komplet dokumentów należy złożyć w:
PSONI Koło w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów
Tel. 14 626-84-89
Dokumenty przyjmowane będą w dniach od 25 do 31 stycznia 2024 roku
w godz. 8:00 – 14:00

Do pobrania

Program ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

PSONI włącz . Opublikowano w ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W roku 2023 PSONI Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem realizacji zadania jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z usług asystenta, którego zadaniem jest wspieranie ich w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu społecznym.

Usługi asystenta osobistego mogą polegać na wsparciu w: - wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu
- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca
-załatwianiu przez uczestnika programu spraw urzędowych
- korzystaniu przez uczestnika programu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej - w przypadku gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone (w tych samych godzinach) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej (a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej). Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Ze wsparcia mogą korzystać:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że spełnia przynajmniej jeden z wymogów:
- posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16-ego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
- Zaświadczenie o niekaralności,
- Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
- Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

Asystentem nie może być:
- członek rodziny (na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).
- opiekun prawny,
- osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu,

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
- Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2023
- kopii orzeczenia o niepełnosprawności
- oświadczenia o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
- podpisanych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych RODO


Komplet dokumentów należy złożyć w:

PSONI Koło w Tarnowie

ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów

Tel. 14 626-84-89

Biuro czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00

Do pobrania

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

PSONI włącz . Opublikowano w ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne, finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego: Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022. Celem realizacji zadania jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z usług asystenta, którego zadaniem jest wspieranie ich w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu społecznym.

Usługi asystenta osobistego obejmować będą wsparcie dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej m.in. w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca

 • załatwianiu spraw urzędowych

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej - w przypadku gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi.

Ze wsparcia mogą korzystać:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Asystentem może być osoba wybrana samodzielnie przez uczestnika Programu. Asystentem nie może być członek rodziny, opiekun prawny oraz osoby wspólnie zamieszkujące z osobą niepełnosprawną. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

PSONI Koło w Tarnowie ul. Ostrogskich 5B Tel. 14 626-84-89

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random