Dom Pomocy Społecznej - PSONI - Koło w Tarnowie

Dom Pomocy Społecznej

włącz . Opublikowano w Dom Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej jest placówką specjalistyczną stworzoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, które ukończyły 18 rok życia, utraciły oparcie w domu rodzinnym lub oparcie to jest niewystarczające, są sierotami zupełnymi oraz dla innych kwalifikujących się do zamieszkania. Nasz DPS jest domem stałego pobytu, przeznaczonym dla 17 mieszkańców. Jest placówką stacjonarną zapewniającą całodobową opiekę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – dorosłych, obojga płci.

Dom realizuje zadania publiczne

"Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym" na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa - Urzędem Miasta Tarnowa a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie.

Działalność Domu jest współfinansowana w formie dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Małopolskiego z budżetu państwa – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego.

Zadanie publiczne jest realizowane na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa i współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Na realizację zadania publicznego w okresie od dnia
1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 300.300,00 zł. Całkowity koszt zadania w 2024 roku zgodnie z umową wynosi 1 115.102,00 zl.

Warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez Dom dostosowane są do rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób w nim zamieszkujących. Dom usytuowany jest w północnej części miasta Tarnowa w spokojnej i zielonej dzielnicy Krzyż. Budynek jest dwupiętrowy, znajduje się w nim: 6 pokoi jednoosobowych, 4 pokoje dwuosobowe, jeden pokój 3 osobowy, świetlica, jadalnia, kuchnia, gabinet administracji, 5 łazienek, 7 toalet, kotłownia oraz magazyn gospodarczy. Pokoje mieszkalne wyposażone są w łóżka lub tapczany (stosownie do potrzeb mieszkańca), ławę lub stół, krzesła, fotele oraz indywidualną szafę i szafkę. W pokojach oraz na świetlicy do dyspozycji mieszkańców znajduje się również sprzęt RTV. Na świetlicy znajduje się również do dyspozycji mieszkańców domu kącik komputerowy z podłączeniem do internetu. Świetlica i jadalnia dostosowane są do liczby mieszkańców, oba te pomieszczenia wyposażone są w telewizor. Dom dysponuje również ogrodem, gdzie mieszkańcy mogą spacerować wśród kwiatów i krzewów, korzystać z grillowej wiaty, odpoczywać w cieniu drzew. Do dyspozycji mieszkańców m.in. stół do ping-ponga, badmintona, piłki oraz inny sprzęt sportowo – rekreacyjny.

CELE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom prawa do godnego życia, w szczególności:

 • zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki,
 • zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu,
 • zapewnienie ochrony dóbr osobistych oraz możliwości zachowania samodzielności i wyboru stylu życia, zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
 • umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • umożliwienie rozwoju osobowości przy uwzględnieniu stopnia psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców,
 • zapewnienie intymności.

Realizując cel, Dom zapewnia:

 • godne traktowanie,
 • miejsce zamieszkania, wyposażone w niezbędne meble i sprzęty stwarzające nastrój domowy, łózko z pościelą itp.
 • w miarę możliwości Domu odzież i obuwie, bieliznę oraz środki utrzymania higieny osobistej
 • wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywienia, w tym również dietetyczne
 • usługi opiekuńcze włącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem, kąpaniem, strzyżeniem i goleniem osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności,
 • zabiegi usprawniania leczniczego (kinezyterapii i fizykoterapii) w miarę możliwości Domu,
 • dostęp do kultury i rekreacji, możliwość korzystania z biblioteki i prasy codziennej,
 • spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu oraz opiekę w czasie zajęć organizowanych poza Domem,
 • pranie i naprawianie bielizny osobistej i dzieży,
 • terapię zajęciową i dobrowolny udział w pracach na rzecz Domu,
 • możliwość złożenia do kasetki dyrektora przedmiotów wartościowych oraz środków pieniężnych,
 • kontakt z kapłanem i uczestnictwo w nabożeństwach religijnych.

ORGANIZACJA DOMU

W DPS działa zespół terapeutyczno – opiekuńczy składający się z pracowników Domu. Do zadań zespołu należy w szczególności opracowanie indywidualnych planów wsparcia oraz wspólna ich realizacja. Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom jest ustalany indywidualnie dla każdego mieszkańca w zależności od stopnia jego fizycznej i psychicznej sprawności, uwzględniający: poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie godności, zapewnienie intymności i zagwarantowanie wolności. W organizowaniu życia mieszkańcom Domu uwzględnia się między innymi następujące zasady: Podmiotowego traktowania mieszkańców i partnerstwa ze strony personelu, posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie, zapewnienia własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania, spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych, aktywnego trybu życia, zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestnictwem w różnych formach aktywności, przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną, ułatwianie nawiązywania przyjaźni z osobami spoza Domu oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

JAK U NAS ZAMIESZKAĆ?

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS oraz zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS na ponoszenie odpłatności,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
 • opinia dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej,
 • oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc,
 • oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia,
 • w przypadku kierowania do Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie -zaświadczenie/opinia psychologa,
 • zgoda Sądu na umieszczenie w DPS, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych,
 • wyniki badań: OB, mocz, morfologia, HBS, OWA, HCV, RTG klatki piersiowej – lub zapis lekarza wystawiającego zaświadczenie „osłuchowo bez zmian”.

Dokumenty uzyskiwane przez miejscowy ośrodek pomocowy:

 • kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody”.
 • oświadczenie o stanie majątkowym.
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty.
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 • opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie, pozostałe 30% pozostaje do prywatnej dyspozycji mieszkańca. Ponadto zobowiązani do ponoszenia opłat są w następującej kolejności:

 • dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie.
 • gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Dodatkowe informacje można uzyskać w DPS oraz w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby zainteresowane.

Aktualny całkowity miesięczny koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej (od 01.03.2024 r.) wynosi 5.645,00 zł.

Galeria

PSONI - Koło Tarnów

Tags: dorośli Dom Pomocy Społecznej DPS nasze placówki

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random