Biuro Obsługi Placówek - PSONI - Koło w Tarnowie

Regulamin Biura Obsługi Placówek

psoni włącz . Opublikowano w Biuro Obsługi Placówek

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 17 z dnia 28 listopada 11

REGULAMIN
BIURA OBSŁUGI PLACÓWEK
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
– Koło w Tarnowie

§ 1

 1. Biuro Obsługi Placówek PSOUU – Koło w Tarnowie zwane dalej „Biurem” jest wydzielonym w strukturze organizacyjnej Koła zespołem pracowników do realizacji zadań administracyjno – biurowych w tym obsługi prowadzonych przez Koło placówek.
 2. Powołane zostało na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Uchwały Zarządu Głównego Nr 73 z dnia 24 stycznia 2003 roku oraz Uchwały Zarządu Koła Nr 16 z dnia 28 listopada 2011 r.
 3. Zarząd Główny wyraża zgodę na powstanie Biura i zatwierdza jego skład i strukturę.
 4. Siedzibą Biura jest siedziba Koła Tarnów, ul. Ostrogskich 5b.
 5. Biuro realizuje ponadto inne niezbędne zadania wynikające z misji i celów Stowarzyszenia

Zadania Biura Obsługi Placówek

psoni włącz . Opublikowano w Biuro Obsługi Placówek

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Biura Obsługi Placówek
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
– Koło w Tarnowie.

Uchwała nr 17 z dnia 28 listopada 2011

Zadania Biura Obsługi Placówek

I. W zakresie obsługi finansowo – rachunkowej placówki:

 1. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad celowym i efektywnym wykorzystaniem środków finansowych;
 2. Prowadzenie Kasy Koła zgodnie z instrukcją kasową;
 3. Wypłata wynagrodzeń, zaliczek gotówkowych (np. na delegację, zakupy) po akceptacji osób uprawnionych , w tym Księgowego Koła;
 4. Terminowe rozliczanie zaliczek
 5. Sporządzanie przelewów i wewnętrznych dowodów obciążeniowych (noty księgowe, listy obciążeń za żywienie);

Zakres obowiązków dyrektora BOP

psoni włącz . Opublikowano w Biuro Obsługi Placówek

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Biura Obsługi Placówek
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
– Koło w Tarnowie.

Uchwała nr 17 z dnia 28 listopada 2011

ZAKRES
OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA
BIURA OBSŁUGI PLACÓWEK

Dyrektor Biura Obsługi Placówek sprawuje funkcje wykonawcze i nadzorcze za Zarząd Koła, jako podmiotu prowadzącego placówki, któremu bezpośrednio podlega.

Do obowiązku Dyrektora należy kierowanie całokształtem działalności Biura pomiędzy posiedzeniami Zarządu, a w szczególności:

 1. Organizacja pracy Biura i obsługa placówek w zakresie wynikającym z §3 Uchwały Nr 73 Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia 24 stycznia 2003.
 2. Uzgodnienie z kierownikami placówek i głównym księgowym Koła rocznych planów rzeczowej i finansowej działalności placówek i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Koła.

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random