Aktualności - PSONI - Koło w Tarnowie

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W roku 2023 PSONI Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem realizacji zadania jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą z niepełnosprawnością w czasie i w takim zakresie w jakim jest to celowe i niezbędne.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej mogą polegać na :
- Poprawie funkcjonowania w życiu społecznym członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością
- Odciążenie od codziennych obowiązków
- Umożliwienie odpoczynku i rekreacji
- Poprawa kondycji psychofizycznej i zdrowotnej

W godzinach realizacji usług opieki wytchnienionej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze lub inne usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Ze wsparcia mogą korzystać:
- Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednio opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową może być osoba wskazana przez opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że spełnia przynajmniej jeden z wymogów:
- posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową nie może być:
- opiekun prawny,
- osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu,

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
- Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”- edycja 2023
- Oświadczenie uczestnika programu
- Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
- Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM
- Klauzura informacyjna MRiPS zał.
- Podpisanych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych RODO


Komplet dokumentów należy złożyć w:

PSONI Koło w Tarnowie

ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów

tel. 14 626-84-89

Biuro czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00

Do pobrania

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W roku 2023 PSONI Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem realizacji zadania jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z usług asystenta, którego zadaniem jest wspieranie ich w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu społecznym.

Usługi asystenta osobistego mogą polegać na wsparciu w: - wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu
- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca
-załatwianiu przez uczestnika programu spraw urzędowych
- korzystaniu przez uczestnika programu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej - w przypadku gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone (w tych samych godzinach) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej (a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej). Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Ze wsparcia mogą korzystać:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że spełnia przynajmniej jeden z wymogów:
- posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16-ego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
- Zaświadczenie o niekaralności,
- Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
- Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

Asystentem nie może być:
- członek rodziny (na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).
- opiekun prawny,
- osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu,

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
- Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2023
- kopii orzeczenia o niepełnosprawności
- oświadczenia o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
- podpisanych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych RODO


Komplet dokumentów należy złożyć w:

PSONI Koło w Tarnowie

ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów

Tel. 14 626-84-89

Biuro czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00

Do pobrania

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła

świąt Narodzenia Pańskiego.

Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023

oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym

życzy Zarząd oraz pracownicy

PSONI - Koło w Tarnowie

Wielka zmiana dzięki pożyczce.

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej, z którego skorzystało nasz Stowarzyszenie można było dokończyć remont Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Niepubliczne Przedszkole "Kolorowy Zakątek".


FILM - Warsztat i Przedszkole. Wielka zmiana dzięki pożyczce


Więcej informacji na stronie: www.bgk.pl

20-lecie działalności DPS

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Dnia 8 września 2022 roku odbyło się 20-lecie działalności Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie. Przybyło wielu gości w tym Pani Dorota Krakowska – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Tarnowie oraz Zarząd PSONI, członkowie i byli pracownicy domu pomocy społecznej.

Podczas tego wydarzenia DPS otrzymał nową nazwę Domu Pomocy Społecznej im. Zofii Skorupy. Pani Zofia Skorupa była pomysłodawczynią powstania domu jeszcze w latach 90-tych. Dzięki jej staraniom została zakupiona działka i powoli zaczęła się budowa. W początkowych zamierzeniach miał powstać dom rodzinny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, lecz w konsekwencji przekształcony został w dom pomocy społecznej i w takiej formie funkcjonuje do dziś zapewniając całodobową opiekę dla mieszkańców.

Projekt Aktywni i niezależni

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W okresie od 15.07.2022 do 31.12.2022 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Aktywni i niezależni”.

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Zorganizowane zostaną zajęcia wspierające samodzielność osób z niepełnosprawnością, wyjścia do instytucji, kultury, sportu itp.,

wyjazd integracyjny, wsparcie asystenta oraz warsztaty i poradnictwo dla opiekunów.

Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności


Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność
Projekt dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Konkurs nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Tarnowie realizuje drugi okres projektu od 01 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku. Celem projektu jest poprawa jakości życia 20 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z założonym planem. Prowadzona jest terapia indywidualna w formie zajęć psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych oraz rehabilitacji. Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Zbylitowskiej 9a, 33-101 Tarnów

Harmonogram realizacji projektuWysokość dofinansowania w pierwszym okresie finansowania projektu w terminie
od 01.04.2021 do 31.03.2022 wynosi: 179 777,78,78 zł
Wysokość dofinansowania w drugim okresie finansowania projektu w terminie
od 01.04.2022 do 31.03.2023 wynosi: 180 644,63 zł


Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random