Aktualności - PSONI - Koło w Tarnowie

Aktywny Senior z PSONI

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W okresie od 01.08.2023 do 30.11.2024 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Projekt adresowany jest do osób w wieku emerytalnym - mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego.

Prowadzony będzie Klub Seniora, w ramach którego organizowane będą spotkania, zajęcia aktywizujące, wyjścia i wyjazdy oraz zabawa karnawałowa.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 14 626-84-89.

Do pobrania

Województwo Małopolskie Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Rekrutacja do projektu

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

RUSZYŁA REKRUTACJA NA NOWY PROJEKT DLA OSÓB DOROSŁYCH ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z TARNOWA.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie zaprasza na zajęcia mające na celu wzrost samodzielności, zwiększenie sprawności funkcjonalnej oraz aktywności życiowej dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ich miejscu zamieszkania oraz wsparcie dla ich opiekunów.

Wsparciem obejmiemy 20 osób. Beneficjenci muszą być mieszkańcami miasta Tarnowa.

Zaplanowano następujące działania:

• indywidualne wsparcie psychologiczne

• działania terapeutyczne w formie zajęć indywidualnych

• konsultacja logopedyczna

• terapia pedagogiczna

• indywidualna rehabilitacja ruchowa i ogólnoustrojowa z elementami fizjoterapii i relaksacji

Zadanie obejmuje również edukację zdrowotną skierowaną do rodziców oraz osób ze spektrum autyzmu.

Zapisy i dodatkowe informacje pod numerem telefonu 608 026 240

NORWAY GRANTS Projekt realizowany w ramach projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie”
przy współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
w ramach Programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.
CUS


„WYJĄTKOWI I AKTYWNI”

psoni włącz . Opublikowano w Aktualności

Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę – VII edycja

W okresie od 20.07.2023 do 31.12.2023 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Wyjątkowi i aktywni”.

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego. Zorganizowane zostanie sesja fotograficzna, wyjścia do instytucji kultury, jednodniowy wyjazd turystyczno-rekreacyjny oraz zabawa taneczna.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 14 626-84-89.

Do pobrania

Województwo Małopolskie Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę – IX edycja

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W okresie od 20.07.2023 do 31.12.2023 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Wyjdźmy z domu, poznajmy naszą Ojczyznę – IX edycja”

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego. Zorganizowany zostanie 4 -dniowy wyjazd autokarowy w region Dolnego Śląska.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 14 626-84-89.

Do pobrania

Województwo Małopolskie Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

„Razem do rozwoju i samodzielności”

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Razem do rozwoju i samodzielności”

Zapraszamy do udziału w projekcie dzieci i młodzież do 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną bądź zaburzeniami wieku rozwojowego , które:

• posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

• mieszkają w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku oraz w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim

• nie korzystają z zajęć terapeutycznych finansowanych ze środków pochodzących z PFRON

Oferujemy indywidualne zajęcia terapeutyczne z logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz fizjoterapeutą celem zwiększenia samodzielności i aktywności społecznej.
Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku między godzinami 8.00 a 18.00 według ustalonego harmonogramu.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą miały dzieci i młodzież dotychczas niekorzystające z zajęć psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych i rehabilitacji ruchowej w ramach projektów finansowanych przez PFRON.
Nabór na pozostałe wolne miejsca będzie odbywać się wg kolejności zgłoszeń po spełnieniu pozostałych wymagań.

Czas trwania projektu 01.04.2023 - 31.03.2025

Miejsce realizacji: ul. Zbylitowska 9a, 33-101 Tarnów

Szczegółowe informacje pod numerem 513 422 001


Do pobrania

 • Regulamin projektu
  (Regulamin projektu pt. „Razem do rozwoju i samodzielnościi”)
 • PEFRON Projekt współfinansowany przez PFRON
  w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem"

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W roku 2023 PSONI Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem realizacji zadania jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą z niepełnosprawnością w czasie i w takim zakresie w jakim jest to celowe i niezbędne.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej mogą polegać na :
- Poprawie funkcjonowania w życiu społecznym członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością
- Odciążenie od codziennych obowiązków
- Umożliwienie odpoczynku i rekreacji
- Poprawa kondycji psychofizycznej i zdrowotnej

W godzinach realizacji usług opieki wytchnienionej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze lub inne usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Ze wsparcia mogą korzystać:
- Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednio opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową może być osoba wskazana przez opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że spełnia przynajmniej jeden z wymogów:
- posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Osobą świadczącą opiekę wytchnieniową nie może być:
- opiekun prawny,
- osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu,

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
- Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”- edycja 2023
- Oświadczenie uczestnika programu
- Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
- Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM
- Klauzura informacyjna MRiPS zał.
- Podpisanych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych RODO


Komplet dokumentów należy złożyć w:

PSONI Koło w Tarnowie

ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów

tel. 14 626-84-89

Biuro czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00

Do pobrania

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edycja 2023

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W roku 2023 PSONI Koło w Tarnowie przystępuje do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem realizacji zadania jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z usług asystenta, którego zadaniem jest wspieranie ich w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu społecznym.

Usługi asystenta osobistego mogą polegać na wsparciu w: - wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu
- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca
-załatwianiu przez uczestnika programu spraw urzędowych
- korzystaniu przez uczestnika programu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej - w przypadku gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone (w tych samych godzinach) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej (a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej). Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Ze wsparcia mogą korzystać:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że spełnia przynajmniej jeden z wymogów:
- posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16-ego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
- Zaświadczenie o niekaralności,
- Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
- Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

Asystentem nie może być:
- członek rodziny (na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).
- opiekun prawny,
- osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu,

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
- Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2023
- kopii orzeczenia o niepełnosprawności
- oświadczenia o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
- podpisanych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych RODO


Komplet dokumentów należy złożyć w:

PSONI Koło w Tarnowie

ul. Ostrogskich 5 b, 33-100 Tarnów

Tel. 14 626-84-89

Biuro czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00

Do pobrania

Wielka zmiana dzięki pożyczce.

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej, z którego skorzystało nasz Stowarzyszenie można było dokończyć remont Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Niepubliczne Przedszkole "Kolorowy Zakątek".


FILM - Warsztat i Przedszkole. Wielka zmiana dzięki pożyczce


Więcej informacji na stronie: www.bgk.pl

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random