Articles Tagged ‘nasze placówki’

Biuro Obsługi Placówek

Biuro Obsługi Placówek

BOP jest wydzielonym w strukturze organizacyjnej Koła zespołem pracowników do realizacji zadań administracyjno – biurowych w tym obsługi prowadzonych przez Koło Placówek.

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej jest placówką specjalistyczną stworzoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, które ukończyły 18 rok życia, utraciły oparcie w domu rodzinnym lub oparcie to jest niewystarczające, są sierotami zupełnymi oraz dla innych kwalifikujących się do zamieszkania. Nasz DPS jest domem stałego pobytu, przeznaczonym dla 17 mieszkańców. Jest placówką stacjonarną zapewniającą całodobową opiekę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – dorosłych, obojga płci.

Mieszkania chronione

Osobie, której ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność, chorobę lub wiek potrzebne jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie całodobowej opieki, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione – kobiety

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet” jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1..stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 75.000,00zł.

Mieszkanie chronione – mężczyźni

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1..stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 73.000,00zł.

Mieszkanie chronione – usamodzielniani

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych” jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 52.000,00zł

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej − Ośrodek Wczesnej Interwencji to placówka przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, które potrzebują stymulacji rozwoju oraz specjalistycznej terapii. Ich rodzice otrzymują wsparcie i wskazówki do właściwego postępowania z dzieckiem.

Ośrodek Wczesnej Interwencji w Tarnowie

Przedszkole Terapeutyczne "Kolorowy Zakątek"

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Kolorowy Zakątek”

Nasze Przedszkole obejmuje opieką dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Do Kolorowego Zakątka uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia, z Tarnowa i okolic. Są to dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, zespoły genetyczne, niepełnosprawność sprzężona) oraz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracujemy w godzinach od 6 30 do 16:30. Oprócz zajęć grupowych oraz indywidualnych w naszej placówce odbywają są zajęcia muzykoterapii, dogoterapii, sensoplastyki, religia.Ulotka

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi swoją działalność od 1 grudnia 1999 roku w budynku przy ul. Ostrogskich 5b w Tarnowie. Z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez 5 dni w tygodniu korzysta 35 osób z terenu miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego. Warsztat jest placówką wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy wymagają pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Podstawowym celem zajęć jest prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej rozwijającej sprawności niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random