Articles Tagged ‘dzieci’

Dla Kandydatów

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat prowadzi rehabilitacje zawodową i społeczną. Zajęcia są bezpłatne. Podstawą do przyjęcia jest ważne Orzeczenie o Niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny stopień) ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Jasełka 2017

Jasełka 2017

Wczoraj w magiczny sposób nasze przedszkole zamieniło się w Betlejem, a dokładnie w niewielki jego fragment, małą skromną szopę w, której narodził się Jezus. Nasze przedszkolaki wcieliły się w role Gwiazdek, Aniołów, Pasterzy, Króli, był też oczywiście sam Jezusek i jego rodzice Józef i Maryja.

Kodeks etyczny pracowników Przedszkola Terapeutycznego „Kolorowy Zakątek”

Kodeks etyczny pracowników Niepublicznego przedszkola specjalnego „Kolorowy Zakątek”

Czerpiąc z ponad 45 letniej, chlubnej historii naszej organizacji – Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie oraz wspólnych osiągnięć na gruncie edukacji i pomocy potrzebującym, ustanawiamy niniejszy Kodeks.

Mając świadomość doniosłej roli oświaty i wychowania, pragniemy dać wyraz szczególnej randze naszego zawodu, na którym spoczywa odpowiedzialność kształcenia i wychowywania młodych pokoleń w duchu umiłowania i szacunku do drugiego człowieka oraz zgodnie z powszechnymi zasadami dobra i sprawiedliwości.

Pamiętając o służebnej misji naszego Stowarzyszenia oraz wadze moralnego wymiaru naszych zawodów, podejmujemy się nieustannej pracy nad sobą tak, by pobudzać i wspierać wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, a także stanowić dla nich wzór osobowości prawej i szlachetnej.

Koncepcja Pracy Przedszkola Terapeutycznego „Kolorowy Zakątek”

Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Kolorowy Zakątek”

Opracowując niniejszą Koncepcję Pracy Przedszkola „Kolorowy Zakątek” kierowano się ideą kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy niesionej dzieciom, z uwzględnieniem potrzeb rodziców, opiekunów i środowiska.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest ich wszechstronny rozwój: intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez terapeutów: pedagoga, logopedę, psychologa, rehabilitanta, terapeutę Integracji Sensorycznej a także w muzykoterapii i dogoterapii i in. Placówka wspiera także działania wychowawcze rodziców.

Mózgowe porażenie dziecięce

Rusza program rehabilitacji dla dzieci z miasta Tarnowa! Ideą projektu jest zwiększenie dostępności terapii dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Szczegóły poznasz w OWI ul. Zbylitowska 9A lub pod numerem tel. 14 627 10 22.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej − Ośrodek Wczesnej Interwencji to placówka przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, które potrzebują stymulacji rozwoju oraz specjalistycznej terapii. Ich rodzice otrzymują wsparcie i wskazówki do właściwego postępowania z dzieckiem.

Ośrodek Wczesnej Interwencji w Tarnowie

Pracownie

Warsztat Terapii Zajęciowej

Pracownia Aktywności Twórczej

instruktor terapii zajęciowej: Małgorzata Sałahub

Pracownia realizuje założenia terapii przez sztukę. Umożliwia rozwijanie wrażliwości estetycznej, przygotowuje do odbioru sztuki. Rozwija wyobraźnię, zdolności plastyczno-techniczne, stymuluje rozwój psychoruchowy i sprawności manualne.

Przedszkole Terapeutyczne "Kolorowy Zakątek"

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Kolorowy Zakątek”

Nasze Przedszkole obejmuje opieką dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Do Kolorowego Zakątka uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia, z Tarnowa i okolic. Są to dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, zespoły genetyczne, niepełnosprawność sprzężona) oraz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracujemy w godzinach od 6 30 do 16:30. Oprócz zajęć grupowych oraz indywidualnych w naszej placówce odbywają są zajęcia muzykoterapii, dogoterapii, sensoplastyki, religia.Ulotka

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi swoją działalność od 1 grudnia 1999 roku w budynku przy ul. Ostrogskich 5b w Tarnowie. Z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez 5 dni w tygodniu korzysta 35 osób z terenu miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego. Warsztat jest placówką wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy wymagają pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Podstawowym celem zajęć jest prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej rozwijającej sprawności niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random